Program Unijny
Armada Klinik

Partner projektu

INFORMACJE O PROJEKCIE

Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś. Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Wszystkie usługi świadczone przez Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów w Krakowie na ul. Topografów 11 są nieodpłatne i dostępne
w ramach realizacji projektu z funduszy unijnych.

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA
PROJEKTU

Działania podejmowane w ramach projektu unijnego „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” są ukierunkowane na wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych poprzez utworzenie kompleksowego i odpowiadającego na indywidualne potrzeby Centrum Wsparcia o charakterze edukacyjno-doradczym.

Wybrana placówka zapewni osobom niesamodzielnym 14-dniowy pobyt wraz z wyżywieniem oraz otoczy ich całodobową profesjonalną opieką: pielęgniarską, terapeutyczną i rehabilitacyjną, świadczoną przez posiadający odpowiednie kompetencje personel.

W międzyczasie, opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych będą mogli zregenerować swoje siły oraz wypocząć, zarówno fizycznie, jak i psychicznie od codziennych obowiązków. Trwający 2 tygodnie turnus to okres, w czasie którego zyskają możliwość wyjazdu na zasłużone wakacje, czy też załatwienia pilnych spraw.

CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE

Głównym celem projektu jest zapewnienie faktycznej, realnej pomocy opiekunom osób niesamodzielnych poprzez ich tymczasowe zastępstwo w opiece nad podopiecznymi. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia, będą podejmowane także działania edukacyjno-doradcze w postaci:

Szkoleń tematycznych dla opiekunów w miejscu sprawowania opieki nad osobom niesamodzielną

Zwiększenia dostępu do informacji z zakresu wiedzy opiekuńczej (BAZA WIEDZY)

Uruchomienia dedykowanej infolinii, informującej o różnych systemach wsparcia

Możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego

Realizacja powyższych założeń ma w efekcie przyczynić się do wzrostu jakości opieki sprawowanej nad osobami niesamodzielnymi oraz poprawy jakości życia zarówno samych podopiecznych, jak i ich opiekunów.

Chwila przerwy i wytchnienia od codziennych powinności związanych z opieką nad osobą niesamodzielną oraz dostęp do nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej sprawi, że opiekunowie będą mogli świadczyć swoją pomoc i wsparcie przez jak najdłuższy okres w warunkach przyjaznych i bliskich osobie niesamodzielnej.

REALIZATORZY PROJEKTU

Liderem projektu jest ArmadaFinanse SA – spółka będąca właścicielem obiektu, w którym realizowany jest projekt.

Partnerem projektu jest ArmadaClinic Sp. z o.o. – spółka mająca doświadczenie w całodziennej opiece nad osobami w wieku podeszłym oraz posiadająca niezbędne do tego zadania zaplecze logistyczne.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w kwocie 4 188 747,98 PLN. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Skip to content